Usługi dla:

Doradztwo dla przedsiębiorców skierowane jest w szczególności do firm zagrożonych niewypłacalnością lub już niewypłacalnych i obejmuje:

 • analizę finansową i prawną, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządu za niezłożenie albo nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz o działanie na szkodę wierzycieli;
 • wskazanie kierunków działań w celu odzyskania wypłacalności oraz dobór środków restrukturyzacyjnych - pozasądowej lub sądowej restrukturyzacji (w tym: sporządzenie planu restrukturyzacyjnego, propozycji układowych i wniosku o otwarcie jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, wsparcie w negocjacjach z wierzycielami w celu zawarcia układu, zastępstwo procesowe);
 • udzielanie informacji o dostępnych źródłach finansowania, w tym pomocy publicznej;
 • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości, zastępstwo procesowe w tym przedmiocie przed sądem;
 • pełnienie funkcji nadzorcy układu, do czynności którego należą w szczególności:

  - sporządzanie planu restrukturyzacyjnego,

  - przygotowanie wspólnie z dłużnikiem propozycji układowych,

  - sporządzenie spisów wierzytelności,

  - współpraca z dłużnikiem w zakresie zbierania głosów od wierzycieli,

  - przygotowanie sprawozdania o możliwości wykonania układu i złożenie wniosku do sądu restrukturyzacyjnego o zatwierdzenie układu.

 • pełnienie funkcji nadzorcy sądowego czy zarządcy.